Finansiell info

VD har ordet

Vi fortsätter vår utveckling
Jag tillträdde med glädje och stolthet som VD i september 2017. Att vår tidigare VD Johan Eriksson är kvar i bolaget i rollen som styrelseordförande ger god kontinuitet för bolagets fortsatta utveckling.

2017 var ett starkt år med många lyckade projekt i nära samarbete med våra kunder. Vi har fortsatt att växa på alla sätt och samtidigt förbättrat lönsamheten. Det ger oss styrka när vi nu tar nästa steg som innebär att ta en ledande marknadsposition vid genomförande av komplexa projekt.

När verksamhetsåret 2017 nu summerats, kan vi konstatera att Flodéns erhållit uppdrag från kunder och levererar projekt enligt målbilden samt att utvecklingen för bolaget går i linje med fastställd strategi.

Läs mer

Medarbetarna
Medarbetarna har under det gångna året gjort ett fantastiskt arbete och det har varit med glädje vi kunnat bjuda in ett tiotal av medarbetarna till att bli delägare i bolaget. Jag ser fram emot att det i framtiden blir ännu fler medarbetare bland delägarna.

Ett etablerat byggbolag
Flodéns är idag ett etablerat och modernt byggbolag. Vi har under de senaste åren vuxit i syfte att kunna samarbeta med prioriterade kunder samt att vara en attraktiv arbetsgivare för duktiga medarbetare. Stora ansträngningar har även gjorts för att etablera goda rutiner och processer för bolagets alla delar. Idag kan jag konstatera att ansträngningarna givit resultat. Vi har kommit en bra bit på vägen och levererar projekt med hög kvalitet.

Ingemar Nilsson har gått ur tiden
Det är med sorg jag minns hur bolagets styrelseledamot och tidigare styrelseordförande, Ingemar Nilsson, gick ur tiden i december 2017 och han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Framtiden
De tidiga tecknen för 2018 är mycket positiva och när jag blickar framåt ser jag att Flodéns växer vidare och att vi nu fokuserar på att bygga Flodéns ännu starkare och på så sätt ytterligare kan förbättra arbetsklimatet och leveranserna. Jag ser ett fortsatt stort engagemang från alla våra medarbetare där vi tillsammans ska genomföra projekt och aktivt prioritera, selektera och vinna nya och komplexa projekt.

 

Peter Gustafsson
VD

Peter Gustafsson
VD

Flerårsöversikt

2015 2016 2017
Nettoomsättning i Mkr 62,9 305,3 441,7
Tillväxt i % av nettoomsättning -22,8 485,3 44,6
Rörelseresultat (EBIT) i Mkr -0,5 9,4 17,8
Resultat efter finansiella poster (EBT) i Mkr 0,9 9,3 17,8
Antal anställda 25 51 51

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Soliditet och avkastning på eget kapital

  • Soliditet, %
  • Avkastning på eget kapital, %

Soliditet

Justerat eget kapital


Totalt kapital

= %

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat


Justerat eget kapital

= %

Produktivitet

  • Produktivitet, SEK/timma

Produktivitet

Förädlingsvärde*


Totalt antal
arbetade timmar

= SEK

* Total fakturering
– råvaruinköp och kostnader för underentreprenörer

Beskriver bolagets totala prestation i förhållande till de resurser som används.

Nettoomsättning och Orderstock

  • Nettoomsättning, Mkr
  • Orderstock, Mkr

Nettoomsättning
Total omsättning
– lämnade rabatter, moms och annan skatt direkt kopplad till omsättningen

Orderstock
Inkomna men inte fakturerade eller levererade order vid varje årsskifte

Fördelning projekt

Nybyggnation skola, %
Ombyggnation flerfamiljshus, %
Ombyggnation kontor, %
Nybyggnation flerfamiljshus, %

Orderstockens fördelning

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata fastighetsägare, %
Offentliga fastighetsägare, %

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan köp från olika kundgrupper

Skuldsättningsgrad

  • Skuldsättningsgrad, Gånger

Skuldsättningsgrad

Justerade skulder


Justerat eget kapital

= %