AMBASSADÖRER, FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET OCH FORTSATT TILLVÄXT

Ett härligt 2018

Under 2018 har Flodéns fortsatt stärkt sin position på Göteborgsmarknaden genom lyckade projekt i nära samarbete med våra kunder. Flodéns trovärdighet på marknaden och vår möjlighet att kunna delta i konkurrensen om allt större projekt har ökat, såväl på den privata som offentliga marknaden.

Vi har fortsatt vår positiva utveckling avseende omsättning, lönsamhet och orderstock med ett målmedvetet fokus på komplexa projekt och återkommande kunder i en tydligt definierad geografisk marknad.

Samtliga av våra projekt visar goda resultat med ekonomiska målsättningar satta av våra medarbetare som är involverade i projekten. Stort engagemang har lagts i projekten för förbättrad leverans och höjd servicenivå med mottot ”det är inte beställningarna som räknas utan leveranserna”.

Vår utveckling bygger på våra värderingar och tillväxt med förbättrade marginaler. Det ger Flodéns utvecklingskraft att stärka varumärket i förhållande till kunder och leverantörer, medarbetare, samhälle och ägare. Kombinationen med större entreprenader och återkommande kunder ger förbättrad kvalitet i leveranserna samt kontinuerlig utveckling av våra medarbetare.

Läs mer

Medarbetarna

Bolagets utveckling har fortsatt genom medarbetarna och deras förhållningssätt mot kunder och leverantörer. I början av året genomfördes en NMI-undersökning (Nöjd Medarbetar Index) med ett mycket bra resultat, klart bättre än branschgenomsnittet.

Vi har exceptionellt hög andel ambassadörer som är stolta över sin arbetsgivare, våra medarbetare känner att de har möjlighet till utveckling i sitt arbete och upplever att det är kul att gå till jobbet. Vi har blivit fler medarbetare under 2018 (vi är nu 60 st.) där rekrytering skett utifrån värderingar och kompetens. Ett stort och ödmjukt tack till alla engagerade, positiva och kompetenta medarbetare som ger alla möjlighet till ”Trygghet och glädje för att utvecklas”.

Medarbetarna har under året gjort ett fantastiskt arbete. Samtliga medarbetare kommer för 2018 att ta del av bolagets resultat genom vårt bonuslönesystem för tjänstemän och resultatlön för yrkesarbetare.

Hållbarhet

Som ett led i utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi har vi under 2018 valt att gå in som stödjare åt Göteborgs Stadsmission. Ett strategiskt och viktigt val för att kunna utveckla en långsiktig relation till en aktör som skapar trygghet och utveckling för barn och ungdomar i svåra situationer. Tillsammans med en av våra kunder har vi även tagit fram en projektspecifik hållbarhetsstrategi i enlighet med ISO 26001: 2010, där både vi och vår beställare går in och stödjer Ågrenska AB (svb). De är ett kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Framtiden

För att säkerställa bolagets fortsatta utveckling har vi under året tagit fram en strategi mot 2022. Strategin ger en tydlighet för alla som är engagerade i Flodéns och ger förutsättningar att lyckas med de spännande utmaningar som väntar. Målbilden är en marknadsposition där kunden upplever Flodéns som en trygg entreprenör och särskilt vid genomförande av projekt.

Förutsättningarna för Flodéns framtid är mycket goda. Vid årsskiftet 2018/19 uppgick orderstocken till 1 075 miljoner kronor – drygt två gånger vår omsättning för 2018, vilket lägger grunden till fortsatt utveckling för medarbetare och Flodéns som bolag.

Identifierade fokusområden och framgångsfaktorer:

 • Fortsatt kontinuerlig förbättring av driftseffektiviteten genom att involvera medarbetarna i verksamhetsstrategin för genomförande av projekt
 • Stärka leveranserna i alla projekt
 • Skaffa och genomföra projekt med återkommande kunder, komplexa projekt och produkttyper
 • Ledarutveckling och rekrytering utifrån strategi, värderingar och mångfald
 • Varumärkesstrategi

När verksamhetsåret 2018 nu har summerats, konstateras att det vi ville och strävade mot under 2017 har blivit en verklighet 2018. Medarbetarna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt. Det skapar förutsättningar för en företagskultur med bolagets ledord ”Trygghet och Glädje för att utvecklas”, vilket stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra projekten.

Peter Gustafsson
VD

Peter Gustafsson
VD

Flerårsöversikt

  2016 2017 2018
Nettoomsättning i Mkr 305,3 441,7 525,8
Tillväxt i % av nettoomsättning 485,3 44,6 19,0
Rörelseresultat (EBIT) i Mkr 9,4 17,8 26,8
Resultat efter finansiella poster (EBT) i Mkr 9,3 17,8 26,8
Antal anställda 51 51 61

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Rörelsemarginal

 • Rörelsemarginal, %.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar


Nettoomsättning

= %

Nettoomsättning och Orderstock

 • Nettoomsättning, Mkr
 • Orderstock, Mkr

Nettoomsättning
Total omsättning
– lämnade rabatter, moms och annan skatt direkt kopplad till omsättningen

Orderstock
Inkomna men inte fakturerade eller levererade order vid varje årsskifte

Soliditet och avkastning på eget kapital

 • Soliditet, %
 • Avkastning på eget kapital, %

Soliditet

Justerat eget kapital


Totalt kapital

= %

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat


Justerat eget kapital

= %

Skuldsättningsgrad

 • Skuldsättningsgrad, ggr.

Skuldsättningsgrad

Justerade skulder


Justerat eget kapital

= %

Fördelning projekt

Nybyggnation skola, %
Ombyggnation flerfamiljshus, %
Ombyggnation kontor, %
Nybyggnation flerfamiljshus, %

Orderstockens fördelning

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata fastighetsägare, %
Offentliga fastighetsägare, %

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper