Hållbart företagande – Tillsammans bygger vi framtiden

Flodéns hållbarhetsarbete utgår från tre dimensioner som överlappar varandra; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alla tre är viktiga för att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Vi vill…

  1. …bidra till minskad miljöpåverkan.
  2. …att våra medarbetare ska trivas och vara trygga på säkra arbetsplatser.
  3. …arbeta efter en hållbar affärsmodell, med god affärsetik. Där vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vi har valt att använda FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) som utgångspunkt i vårt arbete. Relevanta mål bryts ner och integreras i våra verksamhetsmål och resultatindikatorer. Du kan läsa mer i vår hållbarhetsrapport som du hittar under finansiell info, eller klicka här.

Våra riktlinjer i hållbarhetsarbetet framgår av vår hållbarhetspolicy.

Klicka här för att ta del av våra policys.

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan

Vid genomförandet av våra entreprenader uppstår miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel vid rivning och nyproduktion skapas mycket avfall. Våra etableringar och byggprocesser är energi- och resurskrävande och genererar miljöpåverkan som bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan, vi fångar upp viktiga miljöfrågor för produktionen såsom; avfallshantering, produktval, etableringens energianvändning samt kontroll och provning.

I all produktion följer vi upp avfallsmängderna i kilo per kvadratmeter samt mängd till deponi. Vår målsättning är att att ligga under 25 kg/kvm*. Som ytterligare led i vårt miljöarbete så har vi ramavtal med Elkraft Sverige som tillhandahåller ursprungsmärkt vattenkraft, vi använder elcyklar istället för bilar mellan våra centralt belägna entreprenader och vi har en bilpolicy där vi fastställt ett tak för utsläpp i syfte att minska utsläppen.

*I all nyproduktion

Miljömärkta, klassade byggnader

Flodéns bygger inte i egen regi och äger därmed inte frågan om byggnadens slutgiltiga miljöprestanda. Ur ett livscykelperspektiv är byggnadens miljöprestanda viktig. Därför har vi valt att lyfta in frågan i vår affärsmodell. Att erhålla uppdrag som motsvarar en klassad byggnad är ett prioriterat och strategiskt verksamhetsmål. Vi har erfarenhet av att bygga enligt SGBC:s miljöklassningssystem såväl som av Svanen.

Under 2020 erhölls 3 projekt som ska motsvara en miljöprestanda i nivå silver enligt SGBC:s miljöklassningssystem.

ETT
MILJÖMÅL

minst ett projekt
per år som motsvarar
miljöklassning

Social hållbarhet

Trygghet och glädje för att utvecklas

På Flodéns vill vi att våra medarbetare ska känna sig trygga och trivas. En viktig del i den personliga utvecklingen är löpande kompetensutveckling. Både tjänstemän och yrkesarbetare erbjuds löpande utbildningar. I 2020 års medarbetarenkät uppgav 65% att de skulle rekommendera Flodéns som arbetsgivare och 95% av våra anställda tycker att det är kul att gå till jobbet.

Genom att mäta andelen ambassadörer (NPS) får vi ett mått på om Flodéns upplevs som en attraktiv arbetsplats. Flodéns fick ett mycket bra resultat vid årets mätning med ett index på 56, att jämföra med benchmark* på 19.

För att fånga upp trivseln på företaget mäter vi medarbetarnas engagemang (EI, engagemangsindex). Vi är glada och stolta över utfallet som visar på ett gott engagemang hos våra medarbetare.

95%

av våra anställda tycker att
det är kul att gå till jobbet

Ambassadörs- och Engagemangsindex

  • Flodéns 2020
  • Benchmark*
  • Flodéns 2018

Säkra arbetsplatser och hälsa

Vår verksamhet innehåller moment som kan vara förenade med risker för våra anställda eller underentreprenörer. I vårt förebyggande arbete ingår att skapa en säkerhetskultur på våra arbetsplatser. Som ett led i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi vart tredje år alla tillsvidareanställda att genomföra en hälsoundersökning.

För att tidigt fånga upp signaler som kan leda till ohälsa följer vi upp den psykosociala arbetsmiljön i vår medarbetarundersökning. Flodéns ligger långt över benchmark avseende det index som speglar den psykosociala arbetsmiljön.

Psykosocial
Arbetsmiljö Index

  • Flodéns 2018
  • Flodéns 2020
  • Benchmark*

Mångfald och likabehandling

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla. Oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller religion ska man kunna trivas hos oss på Flodéns och ha samma möjlighet till utveckling. Vi arbetar för att uppnå en fördomsfri rekrytering. Andelen kvinnor på Flodéns var 11% år 2020. Vi är oerhört stolta över att andelen kvinnor med operativt ansvar på våra arbetsplatser är 11%.

11%

Kvinnor med operativt ansvar
på våra arbetsplatser

Sociala frågor och samhällsengagemang

Olika former av samhällsengagemang knyter an till vår värdegrund och hållbarhetsstrategi. Under 2018 påbörjades ett arbete med stöttning till Göteborgs Stadsmission. Arbetet är fortsatt prioriterat och sedan 2019 är vi en av Stadsmissionens ”stora Göteborgsvänner”. Det är viktigt för oss att Stadsmissionen välkomnar alla, det är en grundläggande princip för ett mer inkluderande samhälle.

Många idrottsklubbar bedriver ett viktigt arbete för att skapa en meningsfull fritid och en bättre hälsa för ungdomar. Vi har därför valt att sponsra ett antal idrottsklubbar.

Vårt samarbete med Ågrenska AB (svb) startades 2018. Ågrenska AB (svb) arbetar för att skapa en mötesplats för barn med funktionsnedsättningar eller sällsynta diagnoser. Under 2019 byggde vi en lekstuga och under 2020 har vi färdigställt en glasskiosk.

Flodéns har valt att anlita och arbeta med Galaxen Bygg vars vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Genom Galaxen får vi stöd med att erbjuda arbetsplatsförlagd rehabilitering för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn samt med rekrytering av nyanlända eller långtidsarbetslösa. Genom att anlita Galaxen bygg kan vi bidra till kontinuitet för detta branschinitiativ som är en viktig del i att ta ansvar för fler personer inom byggbranschen anställs på rätt sätt, i enlighet med branschens villkor och på företag med kollektivavtal.

Vi är mycket stolta över att under 2020 vara ett av vara ett av de bolag i sverige som Galaxen nominerat till ”årets arbetsgivare”. Flera arbetsplatser och medarbetare har varit involverade och bidragit till vår nominering från Galaxen bygg, region väst.

Goteborgsvan_Stor_2021_CMYK

Ekonomisk hållbarhet

Affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande

Hållbarhet för Flodéns är ett ansvarsfullt företagande som bidrar till en positiv samhällsutveckling, minskad miljöpåverkan, vilket i sin tur skapar trygghet genom social utveckling för våra medarbetare, underentreprenörer och leverantörer.

Flodéns affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande omfattar samtliga medarbetare. Vår övertygelse är att värderingarna och utvecklingsriktningen i företaget är en stor del i vår framgång och kommer även att vara så i framtiden. I företaget finns det idag tydliga kopplingar mellan värderingar, utvecklingsriktning och det ekonomiska resultat som uppnås.

Flodéns har satt upp ett antal riktlinjer och policies för verksamheten, där våra gemensamma värderingar utgör ett ramverk. Genom en intressentanalys har vi identifierat de lagar och andra krav som vi måste agera på, dessa utgör stommen i vårt arbetssätt. Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är certifierat.

Anti korruption & otillåten påverkan

God affärsetik och ”rena” arbetsplatser tjänar alla på. Nolltolerans råder mot korruption, mutor och svart arbetskraft. Flodéns har kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. Byggföretagen har tagit fram etiska riktlinjer för byggbranschen. Vi har valt att följa dessa. Våra hållbarhetskrav kommuniceras i samband med köp. Utöver UE2021 och kreditupplysningar har vi kommunikation med Skatteverket angående våra underentreprenörer. Detta är ett viktigt led i att motverka korruption och organiserad brottslighet.

* Benchmark är baserad på resultat från drygt 500 000 svar ifrån över 200 organisationer (nordiska och internationella).

VÅR
AFFÄRSMODELL

har en tydlig utvecklingsriktning
som bygger på våra värderingar