Hållbart företagande – Tillsammans bygger vi framtiden

Flodéns hållbarhetsarbete utgår från tre dimensioner som överlappar varandra; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Alla tre är viktiga för att bedriva ett ansvarsfullt företagande. Vi vill…

  1. …bidra till minskad miljöpåverkan.
  2. …att våra medarbetare ska trivas och vara trygga på säkra arbetsplatser.
  3. …arbeta efter en hållbar affärsmodell, med god affärsetik. Där vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Vi har valt att använda FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) som utgångspunkt i vårt arbete. Relevanta mål bryts ner och integreras i våra verksamhetsmål och resultatindikatorer. Du kan läsa mer i vår hållbarhetsrapport som du hittar under finansiell info, eller klicka här.

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan
Vid genomförandet av våra entreprenader uppstår miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel vid rivning och nyproduktion skapas mycket avfall. Våra etableringar och byggprocesser är energi- och resurskrävande och genererar miljöpåverkan som bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan, vi fångar upp viktiga miljöfrågor för produktionen såsom; avfallshantering, förnyelsebart bränsle, etableringens energianvändning samt kontroll och provning.

I all nyproduktion följer vi upp avfallsmängderna i kilo per kvadratmeter.  Vår målsättning är att att ligga under 25 kg/kvm. Som ytterligare led i vårt miljöarbete tecknas till exempel elavtal med ”bra miljöval”, vi använder elcyklar istället för bilar mellan våra centralt belägna entreprenader och vi har en bilpolicy där vi fastställt ett tak för utsläpp i syfte att minska utsläppen.

Miljömärkta, klassade byggnader
Flodéns bygger inte i egen regi och äger därmed inte frågan om byggnadens slutgiltiga miljöprestanda. Ur ett livscykelperspektiv är byggnadens miljöprestanda viktig. Därför har vi valt att lyfta in frågan i vår affärsmodell. Att erhålla klassade byggnader är ett prioriterat och strategiskt verksamhetsmål. Vi har byggnader klassade med nivå Silver respektive Guld enligt SGBC:s miljöklassningssystem. Under år 2018 har vi påbörjat vår första entreprenad som kommer att märkas med Svanen.

ETT
MILJÖMÅL

minst ett klassat
projekt per år

Social hållbarhet

Trygghet och glädje för att utvecklas
På Flodéns vill vi att våra medarbetare ska känna sig trygga och trivas. En viktig del i den personliga utvecklingen är löpande kompetensutveckling. Både tjänstemän och yrkesarbetare erbjuds löpande utbildningar. I 2018 års medarbetarenkät uppgav 79% att de skulle rekommendera Flodéns som arbetsgivare och 96% av våra anställda tycker att det är kul att gå till jobbet.

Genom att mäta andelen ambassadörer (NPS) får vi ett mått på om Flodéns upplevs som en attraktiv arbetsplats. Flodéns fick ett mycket bra resultat vid årets mätning med ett index på 77, att jämföra med benchmark* på 9.

För att fånga upp trivseln på företaget mäter vi medarbetarnas engagemang (EI, engagemangsindex). Vi är glada och stolta över utfallet som visar på ett gott engagemang hos våra medarbetare.

96%

av våra anställda tycker att
det är kul att gå till jobbet

Ambassadörs- och Engagemangsindex

  • Benchmark*
  • Benchmark bygg*
  • Flodéns

Säkra arbetsplatser och hälsa
Vår verksamhet innehåller moment som kan vara förenade med risker för våra anställda eller underentreprenörer. I vårt förebyggande arbete ingår att skapa en säkerhetskultur på våra arbetsplatser. Som ett led i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi varje år alla tillsvidareanställda att genomföra en hälsoundersökning.

För att tidigt fånga upp signaler som kan leda till ohälsa följer vi upp den psykosociala arbetsmiljön i vår medarbetarundersökning. Flodéns ligger långt över benchmark avseende det index som speglar den psykosociala arbetsmiljön.

Psykosocial
Arbetsmiljö Index

  • Flodéns
  • Benchmark*

Mångfald och likabehandling
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats för alla. Oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller religion ska man kunna trivas hos oss på Flodéns och ha samma möjlighet till utveckling. Vi arbetar för att uppnå en fördomsfri rekrytering och genom våra nya rutiner har till exempel andelen kvinnor ökat från 12% år 2017 till 15% år 2018. Vi är även oerhört stolta över att andelen kvinnliga platschefer på Flodéns är 25%

25%

kvinnliga platschefer
på Flodéns

Sociala frågor och samhällsengagemang
Olika former av samhällsengagemang knyter an till vår värdegrund och hållbarhetsstrategi. Under år 2018 valde vi att gå in som stödjare åt Göteborgs Stadsmission. Det är viktigt för oss att Stadsmissionen välkomnar alla, det är en grundläggande princip för ett mer inkluderande samhälle.

Många idrottsklubbar bedriver ett viktigt arbete för att skapa en meningsfull fritid och en bättre hälsa för ungdomar. Vi har därför valt att sponsra ett antal idrottsklubbar, däribland HK Aranäs.

Tillsammans med en av våra kunder har vi tagit fram en projektspecifik hållbarhetsstrategi för en av våra entreprenader, i enlighet med ISO 26001: 2010. I detta samarbete uppför vi en lekstuga åt Ågrenska AB (svb), som arbetar för en mötesplats för barn med funktionsnedsättningar.

Foretagsvan_brons_2019
HK Aranäs

Ekonomisk hållbarhet

Affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande
Hållbarhet för Flodéns är ett ansvarsfullt företagande som bidrar till en positiv samhällsutveckling, minskad miljöpåverkan, vilket i sin tur skapar trygghet genom social utveckling för våra medarbetare, underentreprenörer och leverantörer.

Flodéns affärsmodell för ett ansvarsfullt företagande omfattar samtliga medarbetare. Vår övertygelse är att värderingarna och utvecklingsriktningen i företaget är en stor del i vår framgång och kommer även att vara så i framtiden. I företaget finns det idag tydliga kopplingar mellan värderingar, utvecklingsriktning och det ekonomiska resultat som uppnås.

Flodéns har satt upp ett antal riktlinjer och policies för verksamheten, där våra gemensamma värderingar utgör ett ramverk. Genom en intressentanalys har vi identifierat de lagar och andra krav som vi måste agera på, dessa utgör stommen i vårt arbetssätt. Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är certifierat.

Anti korruption & otillåten påverkan
God affärsetik och ”rena” arbetsplatser tjänar alla på. Nolltolerans råder mot korruption, mutor och svart arbetskraft. Flodéns har kollektivavtal som reglerar minimilöner, arbetstider och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. Sveriges Byggindustrier har tagit fram etiska riktlinjer för byggbranschen. Vi har valt att följa dessa och dessutom komplettera dem med regler för inköp och gåvor för att förhindra korruption i värdekedjan. Våra hållbarhetskrav kommuniceras i samband med köp. Utöver UE2015 och kreditupplysningar har vi kommunikation med Skatteverket angående våra underentreprenörer. Detta är ett viktigt led i att motverka korruption och organiserad brottslighet.

* Benchmark är baserad på resultat från drygt 500 000 svar ifrån över 200 organisationer (nordiska och internationella).

VÅR
AFFÄRSMODELL

har en tydlig utvecklingsriktning
som bygger på våra värderingar