Flodéns visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett verktyg för att uppmärksamma risker i tid. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef eller HR-ansvarig. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

Vem Kan visselblåsa?

De personer som skyddas genom visselblåsarlagen är personer med ett till verksamheten så kallat arbetsrelaterat sammanhang. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos Flodéns och för personer med motsvarande ställning hos Flodéns underentreprenörer och leverantörer.

Olika väga att rapportera om missförhållanden

Flodéns visselblåsartjänst är inte avsedd att ersätta övriga rapporteringskanaler utan fungerar som ett komplement till dessa.

Det är även möjligt att visselblåsa/slå larm till en statlig myndighet utsedd av regeringen, till exempel Arbetsmiljöverket, Integritetsskyddsmyndigheten eller Länsstyrelsen. Se respektive myndighetssajt för mer information. En extern rapporteringskanal kan ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Du som vill visselblåsa kan alltså göra det direkt till en extern rapporteringskanal, utan att först slå larm genom en intern rapporteringskanal.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska riktlinjer, och som allvarligt kan påverka vårt bolag eller en människas liv eller hälsa. Kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Flodéns har nolltolerans mot detta.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, KPMG. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. Om rapporten är ett visselblåsarärende vidtas lämpliga åtgärder för utredning. KPMG ABs mottagningsenhet gör en initial bedömning av ärendet. Rapporten och den initiala bedömningen vidarebefordras till de inom Flodéns förutbestämda kontaktpersonerna för vidare hantering och åtgärdsplanering. KPMG AB säkerställer att en rapport inte vidarebefordras till någon inom Flodéns som berörs av rapporten.

Så här lämnar du din anonyma rapport

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret via länken: https://wbreport.amo.kpmg.se/5560807389

När du har skickat ditt meddelande får du ett ärende-ID och lösenord på skärmen. Spara dessa säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Den anonyma dialogen gör att vi kan arbeta tillsammans i utredningsprocessen, samtidigt som du behåller din anonymitet. Om du glömmer dina personliga inloggningsuppgifter kan de inte återställas av säkerhetsskäl. Vi ber dig då i så fall skicka en ny rapport som hänvisar till den ursprungliga rapporten.

Rapporteringen kan även göras via telefonsvar: 0771-40 16 79

Via KPMGs visselblåsartjänst eller telefonsvar kan den rapporterande personen även begära att få rapportera vid ett fysiskt möte.

Tack för ditt engagemang och för att du hjälper oss att vara ett företag som verkar för god affärsetik.