ETT STARKT FÖRSTA HALVÅR

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

Flodéns inleder första halvåret 2021 med ett starkt rörelseresultat och hög kvalitet i leveranserna av våra entreprenader som har färdigställts.

Vi har under perioden färdigställt sex entreprenader till fem av våra kunder. I fem av entreprenaderna överlämnades byggnaderna med 0 fel vid slutbesiktning. Det är fantastiska prestationer som ligger bakom detta resultat i respektive projekt.

Gemensamt för de entreprenader som har överlämnats med högsta kvalitet är även att kunderna via externa enkäter uttrycker sin stora nöjdhet och att projektresultaten ökar jämfört med årsbokslutet 2020.

Under inledningen av året tecknades ett entreprenadkontrakt med Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg om att uppföra Kvibergs is- och sporthall. Kontraktssumman uppgår till 220 mkr. Byggnadens limträkonstruktion och komplicerade geotekniska förhållanden är ingredienser som gör projektet komplext. Komplexa projekt höjer kompetensen hos våra medarbetare och utvecklar företaget.

Så länge vi söker möjligheter kommer vi att fortsätta flytta gränser. Under första halvåret 2021 har vi varit drabbade av covid-19 på ett flertal projekt och trots detta har framdriften fortskridit enligt plan. Tack vare våra medarbetares hjälpsamhet och flexibilitet har företaget lyckats med att se möjligheter och flyttat gränser som genererar det bästa delårsresultatet som Flodéns någonsin har presenterat.

  Jan – Jun 2021 Jan – Jun 2020 Jan – Jun 2019 Jan – Dec 2020
Nettoomsättning 432 045 430 369 405 418 855 118
Rörelseresultat (EBIT) 30 875 26 036 21 716 46 081
Resultat efter finansiella poster i % av omsättningen 7,1 6,0 5,3 5,4
Balansomslutning 263 497 241 749 219 092 294 132
Skuldsättningsgrad (ggr) 1,5 1,9 2,9 1,9
Soliditet % 41,5 34,8 25,6 34,0
Orderstock 1 210 000 1 176 000 963 000 1 177 000
Antal anställda 67 69 65 70

Strategin för Flodéns är att lönsamhet och leverans av kvalitet är viktigare än tillväxt i omsättning. Omsättningen för helåret förväntas därmed att ligga i nivå med föregående år.

För våra starka produktområden med nybyggnation av skolor, ROT-renoveringar av bostäder samt komplexa projekt bedömer vi att marknadsförutsättningarna är fortsatt goda.

Flodén Byggnads AB

Johan Eriksson
Styrelseordförande

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Fördelning projekt

Nybyggnation skola och idrott
Ombyggnation flerfamiljshus
Ombyggnation verksamhetslokaler
Nybyggnation flerfamiljshus

Orderstockens produktområden

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata kunder
Offentliga kunder

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper