Ett spännande år

Marknaden och dess omständigheter har varit en utmaning för branschen liksom för Flodéns under året.

Under främst våren fanns det en stor osäkerhet i kostnadsutvecklingen, vilket bidrog till att både beställare och entreprenörer blev avvaktande för uppstart av nya projekt. Trots utmaningarna lyckas Flodéns återigen, enligt lagd strategi, öka sin omsättning som under 2022 hamnar på 991 (869) Mkr. Dock påverkas rörelsemarginalen av kostnadsökningarna och stannar på 2,6% (4,8%). Arbetet med kostnadsökningar och att säkra leveranser har tagit mycket tid och energi, vilket i kombination med uppskjutna projektstarter gjort att vi går in i 2023 med en sämre orderstock än föregående år.

För Flodéns har året varit spännande på många sätt. Vi har fått nya ägare i form av ByggPartnerGruppen och ingår numera i en koncern, vilket ger oss större möjligheter till kompetensutveckling för bolaget, erfarenhetsutbyte och finansiell styrka. Vi har också flyttat till ett nytt kontor och återfinns nu på 28:e våningen i Citygate. Som ny VD tycker jag det är fantastiskt att komma till ett bolag med så mycket hjärta och kompetens. Det märks verkligen att man har en inarbetad kultur inom bolaget där man känner starkt för sina medarbetare och från medarbetarnas sida att de brinner för sina projekt, kunder och kollegor. Värdegrunden är tydlig och ständigt närvarande i allt som görs.

Att alltid utvecklas och att arbeta målfokuserat är en naturlig del av Flodéns. Under året har vi i huvudsak fokuserat på områdena trygghet & säkerhet, hållbarhet och digitalisering. Dessa områden är något vi kommer att fortsätta att arbeta med även under kommande år.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2023 och kan konstatera att även om det varit ett tufft år så har det inneburit mycket positivt för Flodéns. Marknaden har stabiliserats och vi har idag en mer normal prisnivå i kombination med att vi börjar närma oss ett avslut kring ersättning för kostnadsökningar. Vi behöver under kommande år fokusera på att öka orderstocken och till vår glädje har vi en stark marknad inom de produktsegment som är våra främsta.

Jag är optimistisk inför 2023 och ser stora möjligheter till att bygga upp vår orderstock och att vi går ur året starkare än när vi kom in.

Flodén Byggnads AB

Anna Källström
VD

2022

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning tkr 990 490

868 999

854 821

785 069

525 722

Rörelseresultat (EBIT tkr)

25 306

52 935

46 081

47 906

26 879

Resultat efter finansiella poster i % av omsättningen

2,6

6,1

5,4

6,1

5,1

Balansomslutning tkr

298 775

304 874

294 132

237 614

209 459

Skuldsättningsgrad (ggr)

3,0

1,4

1,9

2,1

3,4

Soliditet %

23,9

41,7

34,0

31,8

23,0

Orderstock tkr

529 607

1 244 320

1 176 897

1 015 525

1 075 017

Antal anställda

67

65

70

69

61

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Fördelning projekt

Nybyggnation skola och idrott
Ombyggnation flerfamiljshus
Ombyggnation verksamhetslokaler
Nybyggnation flerfamiljshus

Orderstockens produktområden

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata kunder
Offentliga kunder

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper