KOMMENTARER TILL
DELÅRSRAPPORT 2020-01-01–2020-06-30

Flodéns är, som övriga branschen, i en ovanlig och osäker tid sedan mitten av mars då pandemin blev en verklighet att förhålla sig till.

I styrelse och verksamhetsledning tog vi ställning och valde riktning i förhållande till den nya verklighet som gäller i och med utbrottet av viruset covid-19.

Kortfattat innebar riktningsbeslutet följande:
Med respekt och lyhördhet till myndigheters råd och anvisningar göra allt som står i vår makt för att fortsätta leverera till våra kunder, undvika smittspridning inom företaget samt involvera medarbetarna i riskanalyser med tillhörande åtgärdsplaner.

Styrelsen är imponerad över alla våra medarbetare och samarbetspartners som har ställt upp i denna krävande situation, för att utföra de viktiga samhällsuppdrag som Flodéns har åtagit sig.

Vi kan nu konstatera att Flodéns hittills har undvikit smitta hos våra medarbetare och att framdriften av pågående projekt under det första halvåret går i linje med företagets strategi och målsättning.

Under första halvåret 2020 ökade omsättningen jämfört med samma period 2019 och även täckningsgraden förbättrades. Det är en positiv utveckling där både omsättning och lönsamhet överstiger budget för perioden.

Summa erhållna projekt under 2020 är 562 mkr. Total orderstock är 1 176 Mkr (963 Mkr) varav 395 Mkr förväntas att omsättas andra halvåret 2020.

Vårt ledarutvecklingsprogram, där samtliga medarbetare deltar, pågår och kommer fortsätta under överskådlig tid. Mål för programmet är personlig utveckling och teamutbildning som går i linje med företagets strategi.

Under första halvåret har 3 nya medarbetare välkomnats till Flodéns och tillsammans är vi nu 69 medarbetare. Vi har kompletterar vårt lag med nya erfarenheter och kompetenser för att stärka vår konkurrenskraft i de tidiga skedena.

Även fortsättningsvis gäller för Flodéns att lönsamhet är viktigare än tillväxt i omsättning.

Flodéns överordnade målsättning till 2022 är att bli det företag i vår marknad som kommer starkast ut från coronakrisen.

 

Johan Eriksson
Styrelseordförande

FÖRSTA HALVÅRET I SIFFROR

  2020-06-30 2019-06-30
Nettoomsättning 432 Mkr 406 Mkr
Rörelseresultat 26,0 Mkr 21,7 Mkr
Marginal (TG3) 6,0% 5,3%
Balansomslutning 242 Mkr 219 Mkr
Soliditet 34,8% 25,6%
Likvida medel 83 Mkr 114 Mkr
Orderstock 1 176 Mkr 963 Mkr

Flerårsöversikt

  2017 2018 2019
Nettoomsättning i Mkr 441,7 525,8 785,7
Tillväxt i % av nettoomsättning 44,6 19,0 49,4
Rörelseresultat (EBIT) i Mkr 17,8 26,8 47,9
Antal anställda 51 61 69

 

För helåret 2020 förväntas omsättningen passera 800 Mkr med ett resultat på drygt 5%

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Fördelning projekt

Nybyggnation av skolor/utbildningslokaler
Nybyggnation av flerfamiljshus
Ombyggnation (ROT) av flerfamiljshus
Ombyggnation av offentliga lokaler

Orderstockens fördelning

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata kunder
Offentliga kunder

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper